Oficiul Român pentru drepturile de autor

 
Decizie nr. 121/2013

din 20/09/2013
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 602 din 27/09/2013

Decizia nr. 121/2013 privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi - CREDIDAM drept colector al remuneraţiilor cuvenite artiştilor interpreţi sau executanţi pentru retransmiterea prin cablu a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual


 

    Ţinând cont de Referatul Direcţiei registre şi gestiune colectivă nr. RG II/8.082 din 19 septembrie 2013;
    în conformitate cu prevederile art. 138 alin. (1) lit. a) şi h) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare;
    având în vedere prevederile pct. 4 din Metodologia privind stabilirea remuneraţiilor cuvenite titularilor de drepturi de autor şi titularilor de drepturi conexe pentru retransmiterea prin cablu, cuprinsă în Decizia civilă nr. 263 A din 16 noiembrie 2010 a Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală, publicată în baza Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 327/2010;
    în baza prevederilor art. 7 alin (3) din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, funcţionarea, structura personalului şi dotările necesare îndeplinirii atribuţiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, cu modificările ulterioare,

    directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite prezenta decizie.

   Art. 1. - Se desemnează organismul de gestiune colectivă Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi - CREDIDAM, cu sediul social în municipiul Bucureşti, str. Jules Michelet nr. 15-17, et. 2, ap. 11, sectorul 1, drept colector al remuneraţiilor cuvenite artiştilor interpreţi sau executanţi pentru retransmiterea prin cablu a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual, stabilite prin Metodologia privind stabilirea remuneraţiilor cuvenite titularilor de drepturi de autor şi titularilor de drepturi conexe pentru retransmiterea prin cablu, publicată în baza Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 327/2010.
   Art. 2. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 278/2011 privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Asociaţia Română pentru Artişti Interpreţi sau Executanţi (ARAIEX) drept colector al remuneraţiilor cuvenite artiştilor interpreţi sau executanţi pentru retransmiterea prin cablu a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 816 din 18 noiembrie 2011, îşi încetează aplicabilitatea.
   Art. 3. - Prezenta decizie poate fi atacată la instanţele judecătoreşti de contencios administrativ, conform prevederilor art. 1383 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare.
   Art. 4. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe site-ul www.orda.ro.

   

Directorul General al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,
Adriana Donţu

    Bucureşti, 20 septembrie 2013.
    Nr. 121.